Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP).

Poskytování poradenských služeb na školách se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/697 týkající se ochrany osobních údajů (GDPR).

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Škola poskytuje bezplatně poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a vzdělávacích potížích.


Hlavní cíle

  • Zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
  • Zlepšení sociálního klimatu školy
  • Práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
  • Vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
  • Zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
  • Řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • Poskytování základních služeb kariérového poradenství
  • Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními


Tým členů ŠPP

Výchovný poradce
Mgr. Pavlína Mojová
Kontakt: pavlina.mojova@zs-majakovskeho.cz

Statutární zástupce ředitele školy
Mgr. Silvie Vlčková
Kontakt: silvie.vlckova@zs-majakovskeho.cz

Metodik prevence
Mgr. Jiřina Stenchlá
Kontakt: jirina.stenchla@zs-majakovskeho.cz

Speciální pedagog
Mgr. Radim Štefek
Kontakt: Stefek.R@seznam.cz

Školní psycholog
Mgr. Aneta Bilko Gazur
Kontakt: bilko@pppkarvina.cz